Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Malina Truskawka Jeżyna Premix Vaping Shots Hipersonic 40ml / 100ml liquid olejek

Dostępność: brak towaru
Cena: 34,98 zł 34.98
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Premix   Vaping Shots Hipersonic 40ml


 Smak: malina, truskawka, jeżyna

Baza proporcje:  VG70 / 30PG

40ml premixu + 60ml miejsca na rozcieńczenie

 

KOMUNIKACJA COMMUNICATION Zwroty grzecznościowe Polite phrases Przepraszam. I am sorry. Proszę. Here you are. Dziękuję. Thank you. Słucham? Pardon? Nie ma za co. You are welcome/ That is OK. Nawzajem/ Wzajemnie. The same to you. Nic nie szkodzi. No problem. Proszę Pana! Sir. Proszę Pani! Madam. Proszę Państwa! Ladies and gentlemen. Jak się pan/ pani miewa? How are you? Jak się państwo miewają? How are you? Co słychać? How are things? Dziękuję, dobrze. I am good, thank you. Dobrze. I am good. Fantastycznie. I feel fantastic. Tak sobie. So-so. Źle. Bad. Fatalnie. I feel awful. W korespondencji In the correspondence. Szanowny Panie! Dear Sir!13 KOMUNIKACJA ▪ COMMUNICATION Szanowna Pani! Dear Madam! Szanowni Państwo! Dear Sir/ Madam! Powitania i pożegnania Greetings and goodbyes Dzień dobry! Good morning (up to 12.00)!/ Good afternoon (after 12.00)! Do widzenia! Goodbye! Dobry wieczór! Good evening! Dobranoc! Good night! Cześć! Hi/ Hello! Do zobaczenia! See you! Na razie! So long! Do jutra! See you tomorrow! Do poniedziałku/ wtorku/ środy/ czwartku/ piątku/ soboty/ niedzieli! See you on Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/ Friday/ Saturday/ Sunday! Zapoznawanie się Getting to know each other Jak się pan/ pani nazywa? What is your name? Nazywam się Adam Kowalski/ Ewa Kowalska. My name is Adam Kowalski/ Ewa Kowalska. Jak ma pan/ pani na imię? What is your (first) name? Mam na imię Adam/ Ewa. My name is Adam/ Ewa. Jestem Adam/ Ewa. I am Adam/ Ewa. Kto to jest? Who is he/ she? To jest… This is… Kim jest ten pan? Who is this man? Kim jest ta pani? Who is this woman? Kim są ci państwo? Who are they?14 Czy zna pan/ pani moją żonę/ córkę/ mojego męża, syna/ moje dzieci? Do you know my wife, daughter/ my husband, son/ my children? Proszę poznać moją córkę/ żonę/ rodzinę/ siostrę. I would like you to meet my daughter/ wife/ family/ sister. Proszę poznać mojego męża/ syna/ brata. I would like you to meet my husband/ son/ brother. Czy my się znamy? Do we know each other? Pamięta mnie pan/ pani? Do you remember me? Przepraszam, ale nie znam pana/ pani. I am sorry, but I do not know you. Miło mi. Nice to meet you. Porozumiewanie się Communication Nie rozumiem. I do not understand. Przepraszam, ale dalej nie rozumiem. Excuse me, but I still do not understand. Mówię słabo po polsku. My Polish is poor. Proszę powtórzyć. Please repeat. Proszę mówić wolniej/ głośniej/ ciszej. Please speak slower/ louder/ softly. Czy mogę…? Can I…?/ May I…? Czy może pan/ pani…? Can/ Could you…? Czy może pan/ pani poprosić tłumacza? Can/ Could you ask the translator? Czy mówi pan/ pani po angielsku/ arabsku/ francusku/ niemiecku/ rosyjsku? Do you speak English/ Arabic/ French/ German/ Russian? Co to znaczy? What does it mean? Proszę mi to napisać. Please write it down. Aha! Już rozumiem. Aha! Now I understand.KOMUNIKACJA ▪ COMMUNICATION 15 Życzenia Greetings Miłego weekendu! Have a nice weekend! Miłego wieczoru! Have a nice evening! Szczęśliwej podróży! Have a good trip! Powodzenia! Good luck! Na zdrowie! Bless you! (when somebody sneezes) Gratulacje! Congratulations! Dobrej zabawy! Have fun! Wszystkiego najlepszego! All the best! Wesołych Świąt Wielkanocnych! Happy Easter! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Merry Christmas! Szczęśliwego Nowego Roku! Happy New Year! Prośby, polecenia, propozycje Requests, commands, offers Czy może mi pan/ pani pomóc? Can/ Could you help me? Czy może mi pan/ pani powiedzieć? Can/ Could you tell me? Chciałbym/ Chciałabym… I would like to… Czy jest to możliwe? Is it possible? Proszę chwilę poczekać! Please wait a moment! Proszę wejść do środka! Please go inside! Proszę usiąść! Please sit down! Proszę się rozebrać! (zdjąć płaszcz, itp.) Please take your coat off. Proszę się częstować! Please help yourself!16 Proszę, podaj mi (np. nóż, widelec, pieczywo). Pass the knife/ fork/ bread please. Czy ma pan/ pani ochotę na…? Would you like to…? Mam ochotę na… I would like to… Podziękowania i wyrazy zadowolenia Thanking and showing satisfaction: Dziękuję bardzo! Thank you very much! Dziękuję za wszystko! Thank you for everything! Dzięki! Thanks! Nie ma za co! That is OK.!/ Not at all! Proszę bardzo! You are welcome! Z góry dziękuję! Thank you in advance! Bardzo mi się tu podoba! I like it here very much! Bardzo tu ładnie. It is very nice in here. O! Jak miło! Oh! How nice! Przeprosiny, pomyłki i wyrazy żalu Apologies, mistakes and regrets Bardzo przepraszam. I beg your pardon. Nie chciałem/ chciałam. I did not mean it. Przepraszam za spóźnienie. I am sorry for being late. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. I hope I am not interrupting anything. Niestety, to pomyłka. I am sorry, that is a wrong number. (when talking on the phone)/ I am sorry, that is a mistake. Bardzo mi przykro. I am very sorry. Moje kondolencje/ Wyrazy współczucia. My condolences (when somebody died).KOMUNIKACJA ▪ COMMUNICATION 17 Wyrażanie zgody Agreeing Tak. Yes. Raczej tak. I think so/ Rather yes. Chyba tak. I guess so/ Probably yes. Oczywiście. Certainly, of course. Mogę. I can. Pasuje mi. It is convenient for me. To mi odpowiada. It suits me/ It is OK for me. Chętnie/ Z chęcią. With pleasure. Pewnie/ Na pewno. Certainly, of course. Zgadzam się. I agree. Dlaczego nie? Why not? Brzmi dobrze. Sounds good. Dezaprobata, odmowa Disagreeing, declining Nie. No. Raczej nie. I do not think so/ Rather not. Chyba nie. I do not suppose so/ Probably not. Niestety nie mogę. Unfortunately, I cannot. Nie chcę. I do not want to. Nie pasuje mi to. It is not convenient for me. To mi nie odpowiada. It does not suit me. Nie, dziękuję. No, thank you. Nie dla mnie. It is not for me. Nigdy! Never! To na pewno jakaś pomyłka. It must be a mistake. Może następnym razem. Maybe next time.18 Pytania Questions kto? who? kogo? who/ whom/ whose? komu? whom? z kim? with whom? o kim? about whom? co? what? czego? what? czemu? why? z czym? with what? o czym? about what? po co? what for? jak? how? gdzie? where? dokąd? where to? kiedy? when? ile? how much/ how many? jak długo? how long? dlaczego? why? skąd? where from? jaki? what? jaka? what? jakie? what? który? which? która? which? które? which? czyj? whose?19 LICZBY ▪ NUMBERS czyja? whose? czyje? whose? LICZBY NUMBERS Liczebniki główne Cardinal numbers zero zero jeden one dwa two trzy three cztery four pięć five sześć six siedem seven osiem eight dziewięć nine dziesięć ten jedenaście eleven dwanaście twelve trzynaście thirteen czternaście fourteen piętnaście fifteen szesnaście sixteen siedemnaście seventeen20 osiemnaście eighteen dziewiętnaście nineteen dwadzieścia twenty dwadzieścia jeden twenty-one dwadzieścia dwa twenty-two trzydzieści thirty czterdzieści forty pięćdziesiąt fifty sześćdziesiąt sixty siedemdziesiąt seventy osiemdziesiąt eighty dziewięćdziesiąt ninety sto one hundred sto dziesięć one hundred ten sto dwadzieścia jeden one hundred twenty-one dwieście two hundred trzysta three hundred czterysta four hundred pięćset five hundred sześćset six hundred siedemset seven hundred osiemset eight hundred dziewięćset nine hundred tysiąc one thousand milion one million21 LICZBY ▪ NUMBERS Liczebniki porządkowe Ordinal numbers pierwszy first drugi second trzeci third czwarty fourth piąty fifth szósty sixth siódmy seventh ósmy eighth dziewiąty ninth dziesiąty tenth jedenasty eleventh dwunasty twelfth dwudziesty twentieth dwudziesty pierwszy twenty-first trzydziesty thirtieth czterdziesty fortieth pięćdziesiąty fiftieth sześćdziesiąty sixtieth siedemdziesiąty seventieth osiemdziesiąty eightieth dziewięćdziesiąty ninetieth setny one hundredth dwusetny two hundredth tysięczny one thousandth milionowy one millionth22 Ułamki Fractions pół a/ one half jeden i pół one and a half jedna trzecia a/ one third dwie trzecie two thirds jedna czwarta a/ one quarter jedna piąta a/ one fifth jedna szósta a/ one sixth jedna siódma a/ one seventh jedna ósma a/ one eighth jedna dziewiąta a/ one ninth jedna dziesiąta a/ one tenth jedna setna a/ one hundredth CZAS TIME Dni i tygodnie Days and weeks dzień day dzień roboczy workday dzień powszedni weekday święto holiday dziś today codziennie every day/ daily23 CZAS ▪ TIME każdego dnia every day raz na dzień once a day w weekend at the weekend jutro tomorrow pojutrze the day after tomorrow za trzy/ cztery/ pięć dni in three/ four/ five days tydzień week raz na tydzień once a week w tygodniu in the week przyszły tydzień next week w przyszłym tygodniu next week za dwa/ trzy/ cztery tygodnie in two/ three/ four weeks za pięć/ sześć/ siedem tygodni in five/ six/ seven weeks wczoraj yesterday przedwczoraj day before yesterday w zeszłym tygodniu last week tydzień temu a week ago Dni tygodnia Days of the week poniedziałek Monday wtorek Tuesday środa Wednesday czwartek Thursday piątek Friday sobota Saturday niedziela Sunday w poniedziałek/ czwartek/ piątek on Monday/ Thursday/ Friday24 w środę/ sobotę/ niedzielę on Wednesday/ Saturday/ Sunday we wtorek on Tuesday Pory dnia Times of the day rano morning przedpołudnie forenoon południe noon popołudnie afternoon wieczór evening noc night północ midnight rano (w godzinach rannych) in the morning w południe at noon po południu in the afternoon wieczorem in the evening dziś wieczorem tonight wczoraj wieczorem yesterday evening jutro wieczorem tomorrow evening w nocy at night wcześnie rano early in the morning o północy at midnight w ciągu dnia during the day Godziny Hours Która godzina? what time is it? szósta six a.m./ six o'clock in the morning siódma seven a.m./ seven o'clock in the morning25 CZAS ▪ TIME ósma eight a.m./ eight o'clock in the morning dziewiąta nine a.m./ nine o'clock in the morning dziesiąta ten a.m./ ten o'clock in the morning jedenasta eleven a.m./ eleven o'clock in the morning dwunasta twelve a.m./ noon trzynasta one p.m./ one o'clock in the afternoon czternasta two p.m./ two o'clock in the afternoon piętnasta three p.m./ three o'clock in the afternoon szesnasta four p.m./ four o'clock in the afternoon siedemnasta five p.m./ five o'clock in the afternoon osiemnasta six p.m./ six o'clock in the evening dziewiętnasta seven p.m./ seven o'clock in the evening dwudziesta eight p.m./ eight o'clock in the evening dwudziesta pierwsza nine p.m./ nine o'clock in the evening dwudziesta druga ten p.m./ ten o'clock in the evening dwudziesta trzecia eleven p.m./ eleven o'clock in the evening dwudziesta czwarta twelve p.m./ midnight pierwsza w nocy one a.m./ one o'clock in the morning druga w nocy two a.m./ two o'clock in the morning trzecia w nocy three a.m./ three o'clock in the morning czwarta nad ranem four a.m./ four o'clock in the morning piąta nad ranem five a.m./ five o'clock in the morning ósma trzydzieści eight thirty a.m./ half past eight a.m. dziewiąta piętnaście nine fifteen a.m. / a quarter past nine a.m. dziesiąta czterdzieści ten forty a.m./ twenty to eleven a.m.26 O której godzinie? at what time? o drugiej/ dwudziestej at 2 a.m./ 8 p.m. o wpół do dziesiątej at nine thirty a.m./ at half past nine a.m. za dziesięć ósma ten to eight a.m./ seven fifty a.m. dwadzieścia po siedemnastej twenty past five p.m./ five twenty p.m. Rok/ lata Year/ years rok year rok kalendarzowy calendar year rok szkolny school year rok przestępny leap year kwartał quarter półrocze half-year lata years dekada/ dziesięciolecie decade (ten years) wiek/ stulecie century tysiąclecie millennium w tym roku this year w zeszłym roku last year w przyszłym roku next year rok temu a year ago za rok in a year za dwa lata in two years za pięć lat in five years27 CZAS ▪ TIME Miesiące Months miesiąc month styczeń January luty February marzec March kwiecień April maj May czerwiec June lipiec July sierpień August wrzesień September październik October listopad November grudzień December w styczniu/ lutym/ marcu/ kwietniu/ maju/ czerwcu/ lipcu/ sierpniu/ październiku/ listopadzie/ grudniu in January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ October/ November/ December we wrześniu in September od (…) do (…) stycznia/ lutego/ marca/ kwietnia/ maja/ czerwca/ lipca/ sierpnia/ września/ października/ listopada/ grudnia since/ from (…) till/ to (…) January/ February/ March/ April/ May/ June/ July/ August/ September/ October/ November/ December za miesiąc, w przyszłym miesiącu, w tym miesiącu, miesiąc temu, pod koniec miesiąca in a month, next month, this month, a month ago, at the end of the month28 Pory roku Seasons wiosna spring lato summer jesień autumn zima winter wiosną in spring latem/ w lecie in summer jesienią in autumn zimą/ w zimie in winter Święta państwowe Public holidays Nowy Rok New Year/ New Year's Day Święto Pracy Labour Day/ May Day Święto Konstytucji 3-go Maja May 3rd Constitution Day Święto Niepodległości Independence Day Święta religijne Religious holidays Trzech Króli Epiphany Wielkanoc Easter Boże Ciało Corpus Christi Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Assumption of Mary Wszystkich Świętych All Saints’ Day Boże Narodzenie Christmas29 NAPISY INFORMACYJNE ▪ INFORMATION SIGNS NAPISY INFORMACYJNE INFORMATION SIGNS Napisy informacyjne w sklepach Information signs in shops otwarte open zamknięte closed czynne open nieczynne closed remont renovation remanent inventory Ciągnąć! (na drzwiach) Pull Pchać! (na drzwiach) Push promocja special offer wyprzedaż sale przecena sale/ discount druga para gratis buy one, get one free trzy za dwa three for two płatność tylko gotówką cash (payments) only Kart kredytowych/ debetowych nie honorujemy/ przyjmujemy. Credit/ debit cards are not accepted. Faktury VAT wystawiamy do 7 dni od dokonania zakupu. We issue VAT invoices within 7 days of the date of purchase. Prosimy nie wchodzić z jedzeniem do sklepu. Please do not enter the shop with food. Prosimy zostawić wózek przez sklepem. Please leave your trolley outside the shop. 30 Koszyk obowiązkowy. Shopping basket is obligatory. szybka kasa fast checkout kasa samoobsługowa self-checkout reklamacja complaint Reklamacji nie uwzględniamy. No claims accepted. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy. After leaving the checkout, claims will not be accepted. Reklamacje uwzględnia się po okazaniu paragonu fiskalnego. Claims are accepted only with a receipt (proof of purchase). Prosimy o przemyślane i rozważne zakupy. Please, consider your purchase carefully. Zwrotów nie przyjmujemy. No returns accepted. Młodzieży do lat 18 papierosów nie sprzedajemy. Sale of tobacco products to persons under 18 years of age is prohibited by law. Osobom nietrzeźwym i młodzieży do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy. We do not sell alcohol to intoxicated persons and persons under 18 years of age. Picie alkoholu w obrębie sklepu/ na terenie sklepu zabronione. Drinking alcohol within the shop premises is prohibited. Napisy informacyjne w urzędach Information signs in offices biuro office sekretariat secretary's office/ secretary portiernia lodge recepcja reception desk schody stairs kierunek kolejki queue direction31 NAPISY INFORMACYJNE ▪ INFORMATION SIGNS Przy okienku może przebywać tylko jedna osoba. Only one person at the counter please. Proszę zamykać drzwi. Please close the door. zakaz fotografowania No photography. zakaz używania telefonów komórkowych No mobile phones allowed. Napisy informacyjne w miejscach publicznych Information signs in public places wejście entrance/ entry wyjście exit wjazd drive-in entry wyjazd exit szatnia damska women's locker room szatnia męska men's locker room poczekalnia waiting room pokój dla matki z dzieckiem baby care room toaleta/ toalety toilet/ toilets teren monitorowany under video surveillance Zakaz naklejania ogłoszeń. No advertising. Przejście na perony platform entrance wstęp wolny free admission wstęp po okazaniu biletu entry upon presentation of a ticket poczekalnia, pokój dla matki z dzieckiem, toaleta waiting room, baby care room, toilet32 Napisy informacyjne związane z bezpieczeństwem i ostrzeżenia Warnings and safety information signs Nie wychylać się! Do not lean out! Nie opierać się o drzwi! Do not lean against the doors! Nie dotykać! Do not touch! Nie wchodzić! Do not enter! Proszę zapiąć pasy. Please fasten your seat belts! Urządzenie elektryczne! Electric device! Wyjście ewakuacyjne Emergency exit Teren budowy. Wstęp wzbroniony! Construction site. No unauthorised entry! Wysokie napięcie High voltage Uwaga! Gaz! Danger! Gas! Uwaga! Roboty ziemne! Danger! Diggings! Uwaga! Zły pies! Beware of the dog! Uwaga! Wyjazd z budowy Danger! Construction site exit Uwaga! Głębokie wykopy Danger! Deep excavations Uwaga! Prace na wysokości Danger! Men working above! Uwaga! Droga pożarowa Fire lane. Keep clear. Uwaga! Spadające sople Danger! Falling ice Uwaga! Stopień Caution! Mind the step Uwaga! Śliska podłoga Caution! Wet floor W razie pożaru nie korzystać z windy! In case of fire do not use the lift!33 NAPISY INFORMACYJNE ▪ INFORMATION SIGNS Napisy informacyjne na ulicy Information signs in streets przejście drugą stroną ulicy go the other side of the street przejścia brak no thoroughfare wstęp wzbroniony no entry uwaga piesi Caution! Pedestrians do przejścia dla pieszych (to) pedestrian crossing przejście dla pieszych pedestrian crossing przejście podziemne underpass Uwaga! Świeżo malowane Caution! Wet paint Napisy informacyjne na etykietach labels data ważności expiry date data produkcji production date data przydatności do spożycia expiry date najlepiej spożyć przed końcem best before składniki ingredients wartość odżywcza nutritional value wartość energetyczna caloric value sposób użycia directions for use sposób przygotowania way of preparing/ preparation przechowywać w suchym miejscu store in a dry place po otwarciu opakowania przechowywać nie dłużej… after opening store no longer than… przechowywać w temperaturze store at temperature przed użyciem wstrząsnąć shake well before using34 CZŁOWIEK HUMAN Dane osobowe Personal data dane osobowe i teleadresowe Personal data and contact details imię name drugie imię middle name Jak ma pan/ pani na imię? What is your name? Mam na imię… My name is… imię ojca father's name imię matki mother's name nazwisko surname nazwisko rodowe family name nazwisko panieńskie maiden name Jak pan/ pani się nazywa? What is your surname? Nazywam się… My surname is… Czy to jest imię czy nazwisko? Is it a name or a surname? Proszę przeliterować imię i nazwisko. Please spell your name and surname. stan cywilny marital status Jaki jest pana/ pani stan cywilny? What is your marital status? panna single Jestem panną. I am single. kawaler single Jestem kawalerem. I am single.35 CZŁOWIEK ▪ HUMAN mężatka married Jestem mężatką. I am married. żonaty married Jestem żonaty. I am married. rozwodnik divorcee Jestem rozwiedziony. I am divorced. rozwódka divorcee Jestem rozwiedziona. I am divorced. wdowiec widower Jestem wdowcem. I am a widower. wdowa widow Jestem wdową. I am a widow. adres address adres zamieszkania address (of residence) adres korespondencyjny correspondence address numer budynku building number numer mieszkania flat number kod pocztowy zip code/ postal code województwo voivodeship Jaki jest pana/ pani adres? What is your address? Gdzie pan/ pani mieszka? Where do you live? Mieszkam w… przy ulicy… I live in…, …Street Gdzie jest pan/ pani zameldowany/ zameldowana? What is your address of permanent residence? numer telefonu stacjonarnego landline number numer telefonu komórkowego mobile number Jaki ma pan/ pani numer telefonu? What is your telephone number?36 data urodzenia date of birth Skąd pan/ pani jest? Where are you from? Jestem z Kazachstanu/ Iraku/ Syrii/ Indii/ Somali/ Turcji/ Chin/ Iranu/ Ukrainy/ Pakistanu. I am from Kazakhstan/ Iraq/ Syria/ India/ Somalia/ Turkey/ China/ Iran/ Ukraine/ Pakistan Czy ma pan/ pani dzieci? Have you got/ Do you have children? Tak, mam syna i córkę. Yes, I have got a son and a daughter. Nie, nie mam dzieci. No, I do not have children. Jak długo jest pan/ pani w Polsce? How long have you been living in Poland? W Polsce jestem trzy/ cztery miesiące, pięć/ sześć/ siedem miesięcy, rok, dwa/ trzy/ cztery lata. I have been living in Poland for three/ four/ five/ six/ seven months, a year, two/ three/ four years. Dokumenty tożsamości i dokumenty Identity documents and documents paszport passport dowód osobisty identity card (ID card or ID) karta tymczasowego pobytu temporary residence card karta stałego pobytu permanent residence card prawo jazdy driving licence (driver's license) legitymacja card (i.e. student card) wiza visa akt urodzenia birth certificate akt ślubu marriage certificate akt zgonu death certificate 37 RODZINA ▪ FAMILY Jakiej jest pan/ pani narodowości? What is your nationality? Jestem Turkiem/ Turczynką, Ukraińcem/ Ukrainką, Irakijczykiem/ Irakijką, Somalijczykiem/ Somalijką, Syryjczykiem/ Syryjką, Chińczykiem/ Chinką, Kazachem/ Kazaszką, Pakistańczykiem/ Pakistanką, Irańczykiem/ Iranką, Hindusem/ Hinduską. I am Turkish, Ukrainian, Iraqi, Somali, Syrian, Chinese, Kazakh, Pakistani, Iranian, Indian. RODZINA FAMILY Członkowie rodziny Family members rodzice parents matka/ mama mother/ mum ojciec/ tata father/ dad małżeństwo marriage żona wife była żona ex-wife mąż husband były mąż ex-husband dziecko/ dzieci child/ children córka/ córki daughter/ daughters syn/ synowie son/ sons siostra/ siostry sister/ sisters38 brat/ bracia brother/ brothers rodzeństwo siblings (brothers and sisters) dziadek grandfather babcia grandmother dziadkowie grandparents ciocia aunt wujek uncle kuzyn/ kuzynka cousin Ile ma pan/ pani dzieci? How many children have you got? Mam córkę. I have got a daughter. Mam syna. I have got a son. Mam dwoje/ troje dzieci. I have got two/ three children. Ile lat ma pana/ pani córka? How old is your daughter? Ile lat ma pana/ pani syn? How old is your son? Czy ma pan/ pani rodzeństwo? Have you got/ Do you have any brothers or sisters? Mam młodszą/ starszą siostrę. I have got a younger/ an older sister. Mam młodszego/ starszego brata. I have got a younger/ an older brother. Spotkania rodzinne Family meetings urodziny birthday imieniny name day chrzest/ chrzciny baptism ślub wedding (marriage) wesele wedding (wedding party) rocznica ślubu wedding anniversary pogrzeb funeral39 RODZINA ▪ FAMILY Kiedy ma pan/ pani urodziny? When is your birthday? W maju, kwietniu. In May/ April. Kto ma dziś imieniny? Whose name day is it today? Anna i Marcin. Ann and Martin. Kto bierze ślub? Who is getting married? Mój syn/ kuzyn/ wnuk. My son/ cousin/ grandson. Moja córka/ kuzynka/ wnuczka. My daughter/ cousin/ granddaughter. Kto umarł? Who died? Mój mąż/ dziadek/ kuzyn. My husband/ grandfather/ cousin. Moja żona/ babcia/ kuzynka. My wife/ grandmother/ cousin. Zaproszenie Invitation Czy ma pan/ pani czas jutro przed południem/ wieczorem? Do you have time/ Are you available tomorrow in the morning/ evening? Czy pasuje panu/ pani jutro o siedemnastej? Is 5 p.m. tomorrow convenient for you? Czy ten termin panu/ pani odpowiada? Is that time convenient for you? Zapraszam na obiad/ kolację. I am inviting you to dinner/ supper. Będę czekać na pana/ panią około piątej I will be waiting for you at around 5 p.m. Nie mam na jutro żadnych planów. I do not have any plans for tomorrow. Niestety, nie mogę przyjść. Unfortunately, I cannot come. Przepraszam, ale mam już plany na jutro. I am sorry/ I apologize but I already have plans for tomorrow. Zadzwonię do pana/ pani później. I will call you later. Najpóźniej dam państwu/ panu/ pani znać jutro popołudniu. I will let you know by tomorrow afternoon at the latest.40 Wizyta Visit Serdecznie witamy! Welcome! Proszę wejść! Please come in. Dawno się nie widzieliśmy. It has been a long time. Co słychać u pana/ pani rodziny? How are your family? Jak się miewa pana żona? How is your wife? Jak się miewa pani mąż? How is your husband? Proszę usiąść! Please sit down. Co mogę zaproponować? What may/ can I offer? Czy mogę zaproponować coś do picia? May/ Can I offer you something to drink? Napije się pan/ pani czegoś? Would you like something to drink? Poproszę kawę z mlekiem. Coffee with milk, please. Poproszę herbatę/ wodę. Tea/ Water, please. Słodzi pan/ pani? Sugar? Tak, bardzo proszę. Yes, please. Czy mogę zaproponować coś do jedzenia? May/ Can I offer you something to eat? Proszę się częstować. Please help yourself. Czy smakuje panu/ pani? Are you enjoying your meal? Smakowało panu/ pani? Did you enjoy your meal? Było bardzo dobre! It was very good! Było wyśmienite! It was excellent! Było pyszne! It was delicious! Będziemy musieli już iść. We have to go now. Przepraszam, ale muszę już iść. I am sorry but I have to go now.41 PRACA ▪ WORK Dziękuję/ dziękujemy za miły wieczór. Thank you for a lovely evening. Odprowadzę pana/ panią/ państwa. I will accompany you. Następnym razem zapraszam do nas. Next time come to us. PRACA WORK Edukacja Education żłobek nursery przedszkole kindergarten szkoła podstawowa primary school gimnazjum lower secondary school/ gymnasium szkoła średnia secondary school/ high school liceum secondary school/ high school technikum technical college uniwersytet university politechnika university of technology szkoła wyższa university/ academy Wykształcenie Education Jakie ma pan/ pani wykształcenie? What is you educational background?42 Skończyłem szkołę podstawową/ średnią/ zawodową/ uniwersytet/ politechnikę. I graduated from a primary school/ secondary school/ vocational school/ university/ university of technology. Mam wykształcenie podstawowe/ zawodowe/ średnie/ wyższe. I have primary/ vocational/ secondary/ higher education. Zawód Occupation Kim pan/ pani jest z zawodu? What is your occupation? Kim pan/ pani jest? Who are you? Jestem… I am… kelnerem/ kelnerką a waiter/ waitress mechanikiem a mechanic pielęgniarzem/ pielęgniarką a male nurse/ nurse kierowcą a driver kucharzem/ kucharką a cook taksówkarzem a taxi driver kosmetyczką a beautician sprzedawcą a salesman nauczycielem/ nauczycielką a teacher tłumaczem a translator urzędnikiem a clerk fryzjerem/ fryzjerką a hairdresser prawnikiem a lawyer pedagogiem an educationist psychologiem a psychologist lekarzem a doctor dentystą a dentist43 CIAŁO ▪ BODY Gdzie pan/ pani pracuje? Where do you work? Pracuję… I work… w sklepie in a shop w szkole in a school w przedszkolu in a kindergarten w szpitalu in a hospital w przychodni in a clinic w restauracji in a restaurant w barze in a bar w fabryce in a plant/ factory w zakładzie samochodowym at a service station w salonie kosmetycznym in a beauty parlour w salonie fryzjerskim in a hairdressing salon w biurze tłumaczeń in a translation agency w banku in a bank w urzędzie in an office na poczcie at a post office na bazarze at a market na budowie at a construction site CIAŁO BODY Wygląd Appearance Jaki on/ ona jest? What is he/ she like?44 Jak on/ ona wygląda? What does he/ she look like? On/ ona jest… He/ She is… przystojny/ ładna appealing atrakcyjny/ atrakcyjna handsome/ beautiful brzydki/ brzydka ugly wysoki/ wysoka tall średniego wzrostu medium-height niski/ niska short szczupły/ szczupła slim gruby/ gruba fat wysportowany/ wysportowana sporty/ fit stary/ stara old młody/ młoda young Jakiego koloru ma pan/ pani włosy? What colour is your hair? Jestem… I am… blondynem/ blondynką blond szatynem/ szatynką brown-haired brunetem/ brunetką brunette łysy bald Jakiego koloru ma pan/ pani oczy? What colour are your eyes? Mam zielone/ niebieskie/ szare/ brązowe/ piwne/ czarne oczy. I have green/ blue/ grey/ brown/ black eyes.45 CIAŁO ▪ BODY Części ciała, organy i zmysły Body parts, organs and senses głowa head oko/ oczy eye/ eyes wzrok sight ucho/ uszy ear/ ears słuch hearing nos nose usta lips zęby teeth język tongue smak taste czoło forehead włosy hair szyja neck ramię/ ramiona arm/ arms ręka/ ręce hand/ hands dłoń/ dłonie palm/ palms palec/ palce finger/ fingers dotyk touch łokieć/ łokcie elbow/ elbows klatka piersiowa chest piersi breasts brzuch belly pupa bottom noga/ nogi leg/ legs udo/ uda thigh/ thighs kolano/ kolana knee/ knees46 łydka/ łydki calf/ calves kostka ankle stopa/ stopy foot/ feet palec/ palce toe/ toes mózg brain serce heart wątroba liver trzustka pancreas żołądek stomach płuca lungs jelita intestines skóra skin Nie widzę (jestem ślepy). I cannot see (I am blind). Nie słyszę (jestem głuchy). I cannot hear (I am deaf). Nie czuję. I cannot feel. U LEKARZA AT THE DOCTOR’S Zwroty ogólne General phrases Poszukuję lekarza internisty/ stomatologa/ specjalisty? I am looking for a general practitioner/ dentist/ specialist? Kiedy przyjmuje doktor…? When does the doctor see patients?47 U LEKARZA ▪ AT THE DOCTOR’S Gdzie przyjmuje doktor…? Where does the doctor see patients? Gdzie jest najbliższy szpital? Where is the nearest hospital? Gdzie jest najbliższa przychodnia? Where is the nearest clinic? Potrzebuję pomocy lekarskiej. I need doctor's help. U lekarza At the doctor's Co panu/ pani dolega? What seems to be the trouble? Mam biegunkę/ gorączkę/ wysypkę/ kaszel/ katar. I have diarrhoea/ a fever/ a rash/ a cough/ a runny nose. Boli mnie/ Bolą mnie… I have a/ an… ache Tu mnie boli. I feel pain here. Wymiotowałem/ wymiotowałam. I vomited. Nie mogę ruszać nogą/ ręką. I cannot move my leg/ hand. Skaleczyłem/ skaleczyłam się. I cut myself. Jestem przeziębiony/ przeziębiona. I am having a cold. Jestem uczulony/ uczulona na… I am allergic to… Jestem diabetykiem. I am a diabetic. Badanie Medical check-up Co panu/ pani dolega? What seems to be the trouble? Od kiedy ma pan/ pani bóle? How long have you been feeling like this? Gdzie pana/ panią boli? Where do feel pain? Proszę otworzyć usta. Please open your mouth. Proszę pokazać język. Show me your tongue. Proszę zakaszleć. Please cough.48 Proszę się rozebrać. Please undress./ Please take your clothes off. Proszę oddychać głęboko. Please breathe deeply. Proszę nie oddychać. Please stop breathing. Diagnoza i leczenie Diagnosis & treatment Musimy zrobić prześwietlenie. We need to have an X-ray. Musimy pobrać krew do badania. We need to draw some blood for tests. Musi iść pan/ pani do specjalisty. You need to go to a specialist. To nic poważnego. It is nothing serious. Proszę, tu jest recepta. This is the prescription, here you are. Proszę brać tabletki/ krople dwa razy dziennie. Please take the pills/ drops twice a day. Proszę brać to lekarstwo na czczo/ przed jedzeniem/ po jedzeniu. Please take this medicine on an empty stomach/ before meals/ after meals. Proszę przyjść jutro/ za trzy/ pięć dni na kontrolę. Please come tomorrow/ in three/ five days for a check-up. Czy potrzebuje pan/ pani zwolnienia lekarskiego? Do you need a sick leave? W aptece At the pharmacy Chciałabym/ chciałabym wykupić leki? I would like to buy the medicines. Chciałabym/ chciałabym zrealizować receptę? I would like to buy my prescription medicines. Poproszę maść na…/ krople do oczu/ syrop na kaszel mokry/ suchy, witaminy/ proszki przeciwbólowe. Can I have an ointment for…/ eye drops/ a dry/ wet cough syrup/ vitamins/ painkillers Ten lek nie jest refundowany. This medicine is not reimbursed.49 U LEKARZA ▪ AT THE DOCTOR’S Ten lek musimy zamówić. We need to order this medication/ drug. Kiedy mogę odebrać leki? When can I pick up the medications/ drugs? Antybiotyki są tylko na receptę. Antibiotic can only be prescribed by a doctor. Czy potrzebuje pan/ pani probiotyk? Do you need any probiotics? Higiena Hygiene pasta do zębów toothpaste płyn do płukania jamy ustnej mouthwash szczoteczka do zębów toothbrush kubek mug grzebień comb szczotka do włosów hairbrush ręcznik towel mydło soap płyn do kąpieli bubble bath szampon shampoo odżywka conditioner balsam body lotion krem cream nożyczki scissors pilniczek do paznokci nailfile szczoteczka do rąk hand brush papier toaletowy toilet paper ręcznik papierowy paper towel podpaski sanitary napkin50 tampony higieniczne tampon plaster adhesive bandage dezodorant deodorant chusteczki higieniczne tissues pieluchy jednorazowe/ tetrowe nappies/ diapers UBRANIA CLOTHES Ubrania Clothes biustonosz bra bluzka blouse bluza z kapturem hoody czapka cap dres tracksuit dżinsy jeans garnitur suit kalesony underpants kapelusz hat koszulka T-shirt koszula nocna nightgown kurtka jacket kurtka przeciwdeszczowa waterproof jacket majtki pants/ panties marynarka jacket51 UBRANIA ▪ CLOTHES płaszcz coat piżama pyjamas podkoszulek undershirt pończochy stockings rajstopy tights skarpety socks rękaw sleeve z długim rękawem long-sleeved z krótkim rękawem short-sleeved spódnica skirt sukienka dress sweter sweater szorty shorts spodnie trousers W sklepie odzieżowym In a clothes shop Gdzie znajdę…? Where can I find…? Czy jest rozmiar S, M, L, XL? Have you got a small/ medium/ large/ extra large size? Czy mogę prosić większy/ mniejszy rozmiar? May/ Can I have larger/ smaller size? To jest za małe/ za duże/ z krótkie/ za długie/ za wąskie/ za szerokie. It is too small/ big/ short/ long/ narrow/ wide. Czy mogę przymierzyć? May/ Can I try it on? Gdzie jest przymierzalnia? Where is the changing room? Jak to się pierze? How do you wash it? Jaki to rozmiar? What size is it?52 Chciałbym/ chciałabym to w innym kolorze? I would prefer to have it in a different colour. Przymierzę obydwa. I will try on both. To nie jest mój rozmiar. This is not my size. Przepraszam, ale ta sukienka/ bluzka jest za duża/ za mała. Excuse me, but this dress/ blouse is too big/ small. Przepraszam, ale ten sweter/ garnitur jest za duży/ za mały. Excuse me, but this sweater/ suite is too big/ small. Przepraszam, ale te spodnie są za duże/ za małe/ za szerokie/ za wąskie. Excuse me, but these trousers are too big/ small/ wide/ narrow. Ta bluzka/ spódnica jest za krótka/ długa. This blouse/ skirt is too short/ long. Te spodnie są za krótkie/ długie. These trousers are too short/ long. Poproszę krótsze/ dłuższe spodnie. May/ Can I have shorter/ longer trousers? Poproszę krótszą/ dłuższą spódnicę. May/ Can I have a shorter/ longer skirt? Buty Shoes adidasy trainers/ sneakers baleriny ballet flats/ pumps kalosze rain boots klapki/ japonki flipflops/ thongs kozaki boots mokasyny loafers sandały sandals53 UBRANIA ▪ CLOTHES W sklepie obuwniczym In a shoe shop Czy mają państwo buty w rozmiarze 36, 37, 38? Do you have these shoes in (size) 36, 37, 38? Te buty są za ciasne/ za luźne. These shoes are too small/ big. Te buty mnie uciskają. These shoes are pinching my feet. Poproszę o numer większe/ mniejsze. I need one size bigger/ smaller. Czy to jest naturalna skóra? Is it genuine leather? Czy muszę impregnować te buty? Do I need to weatherproof these shoes? Ten obcas jest za wysoki/ za niski? This heel is too high/ short. Czy mogę kupić dodatkowe sznurówki? May/ Can I buy additional shoelaces? Akcesoria do ubrań i butów Clothing and shoes accessories chustka kerchief krawat tie guzik button pasek belt sznurówka shoelace pasta do butów shoe polish Kolory Colours barwa/ kolor colour bezbarwny colourless beżowy beige biały white54 blady pale brązowy brown ciemny dark czarny black czerwony red fioletowy purple jasny light kolorowy colourful niebieski blue pomarańczowy orange różowy pink srebrny silver szary grey zielony green złoty gold żółty yellow Jakiego koloru jest…? What colour is…? Jaki jest pana/ pani ulubiony kolor? What is your favourite colour? Czy jest to w innym kolorze? Do you have it in different colour? Czy mogę dostać to w jaśniejszym/ ciemniejszym odcieniu? May/ Can I have it in a lighter/ darker shade? Tkaniny Fabrics bawełna cotton jedwab silk wełna wool dżins denim55 JEDZENIE ▪ FOOD sztruks corduroy/ cord len linen JEDZENIE FOOD Opakowania Packages butelka bottle karton carton paczka package pudełko box tubka tube torebka bag siatka shopping bag Miary i wagi Measures and weights 1 gram/ dekagram one gram/ decagram 2,3,4 gramy/ dekagramy two, three, four grams/ decagrams 5, 6,7 gramów/ dekagramów five, six, seven grams/ decagrams pół kilo half a kilo kilogram a kilo 2,3,4 kilogramy two, three, four kilos 5, 6, 7 kilogramów five, six, seven kilos plasterek sera/ szynki a slice of cheese/ sausage bochenek chleba a loaf of bread kawałek a piece56 Artykuły spożywcze Groceries makaron pasta ryż rice ryż w torebkach bagged rice herbata tea herbata ekspresowa teabags herbata liściasta leaf tea herbata granulowana leaf tea kawa coffee kawa mielona ground coffee kawa ziarnista coffee beans cukier sugar cukier biały white sugar cukier brązowy brown sugar cukier w kostkach lump sugar cukier trzcinowy cane sugar oliwa z oliwek olive oil olej słonecznikowy sunflower oil olej rzepakowy colza oil/ rape oil pieprz ziarnisty grainy pepper pieprz mielony ground pepper sól salt frytki chips/ French fries mrożonki frozen food kasza groats musztarda mustard keczup ketchup57 JEDZENIE ▪ FOOD ocet vinegar mąka flour musli muesli przyprawy spices Pieczywo Bread chleb bread chleb razowy whole meal bread chleb tostowy toast bread chleb pszenny wheat bread chleb żytni rye bread chleb słonecznikowy sunflower bread chleb krojony sliced bread bułka roll bułka pszenna wheat roll bułka żytnia rye roll bułka maślana brioche bagietka baguette rogal croissant Nabiał Dairy products jajka eggs żółty ser hard cheese biały ser cottage cheese twaróg dry cottage cheese chudy skimmed półtłusty semi-skimmed tłusty fat58 jogurt yoghurt śmietana cream kefir kefir/ bonny clabber maślanka buttermilk masło butter margaryna margarine mleko milk zsiadłe mleko sour milk Wędliny Cured meat kiełbasa sausage szynka ham parówka wiener/ hot dog polędwica sirloin kabanosy dry smoked pork sausages baleron smoked ham boczek bacon bekon bacon Mięso Meat baranina mutton cielęcina veal jagnięcina lamb wieprzowina pork wołowina beef mięso mielone wieprzowe/ wołowe minced pork/ beef meat mięso mielone drobiowe minced poultry59 JEDZENIE ▪ FOOD Drób Poultry kurczak chicken kaczka duck indyk turkey Ryby Fish dorsz codfish karp carp łosoś salmon węgorz eel śledź herring makrela mackerel halibut halibut tuńczyk tuna Słodycze Sweets czekolada/ tabliczka czekolady chocolate/ chocolate bar czekolada mleczna milk chocolate czekolada gorzka bitter chocolate cukierki sweets/ candies baton chocolate bar ciastka cookies herbatniki biscuits paluszki sticks gumy do żucia chewing gum60 W sklepie spożywczym At the grocer's shop Poproszę… Can I have… paczkę herbaty/ kawy a package of tea? kaszę/ musztardę/ mąkę/ oliwę a pack groats/ mustard/ a pack of flour/ olive oil butelkę octu/ oliwy/ oleju słonecznikowego/ oleju rzepakowego a bottle of vinegar/ olive oil/ sunflower oil/ canola oil 10 deko/ kilogram/ litr/ pół litra/ plasterek/ 10 plasterków/ kawałek/ dwa kawałki. 10 decagrams/ a kilo/ a litre/ a slice/ 10 slices/ a piece/ two pieces. Trochę mniej, proszę. A bit less, please. Trochę więcej, proszę. A bit more, please. Poproszę pół chleba. A half-loaf of bread, please. Poproszę dwie/ trzy/ cztery bułki. Two/ Three/ Four rolls, please. Poproszę pięć/ sześć… bułek. Five/ Six rolls, please. Poproszę chleb/ bułkę/ bagietkę/ rogala. A loaf of bread/ a roll/ a baguette/ a croissant, please. Poproszę sześć/ dziesięć jajek. Six/ Ten eggs, please. Poproszę pięć/ sześć plasterków żółtego sera. Five/ Six slices of hard cheese, please. Poproszę kawałek/ pół kilo żółtego sera. A piece of/ Half a kilo of hard cheese, please. Który ser jest twardy? Which cheese is hard? Poproszę pół kilo chudego/ półtłustego/ tłustego białego sera. Half a kilo of skimmed/ semi-skimmed/ fat cottage cheese, please. Poproszę karton mleka/ maślanki/ jogurtu/ kefiru. A carton of milk/ buttermilk/ yoghurt/ kefir (bonny clabber), please.61 JEDZENIE ▪ FOOD Poproszę kostkę masła. Poproszę margarynę. A lump of butter, please/ Margarine, please. Poproszę ukroić mi pięć/ sześć… plasterków szynki/ polędwicy/ baleronu/ boczku. Five/ Six slices of sausage/ ham/ sirloin/ smoked ham/ bacon, please. Poproszę pół kilo/ 15 deko kiełbasy/ szynki/ polędwicy/ baleronu/ boczku/ parówek/ kabanosów/ bekonu. Half a kilo/ Fifteen decagrams of sausage/ ham/ sirloin/ smoked ham/ bacon/ wieners/ dry smoked pork sausages/ bacon, please. Czy ta kiełbasa/ szynka/ polędwica jest świeża? Is this sausage/ ham/ sirloin fresh? Czy te parówki/ kabanosy są świeże? Are these wieners/ dry smoked pork sausages fresh? Czy ten baleron/ boczek/ bekon jest świeży? Is this smoked ham/ bacon fresh? Poproszę pół kilo/ kilo baraniny/ cielęciny/ jagnięciny/ wieprzowiny/ wołowiny. A kilo/ Half a kilo of mutton/ veal/ lamb/ pork/ beef, please. Poproszę trzy/ cztery kotlety wołowe/ wieprzowe/ jagnięce. Three/ Four beef/ pork/ lamb chops, please. Poproszę pierś z kurczaka/ indyka. A chicken/ turkey breast, please. Poproszę kilo skrzydełek kurczaka. A kilo of chicken wings, please. Poproszę skrzydło indyka. A turkey wing, please. Poproszę udko kurczaka/ kaczki/ indyka. A chicken/ duck/ turkey drumstick, please. Poproszę pół kurczaka/ kaczki/ indyka. Half a chicken/ duck/ turkey, please. Poproszę dorsza/ łososia/ karpa/ węgorza/ śledzia/ makrelę/ tuńczyka/ halibuta. A codfish/ salmon/ carp/ (an) eel/ herring/ mackerel/ tuna/ halibut, please.62 Poproszę trzy/ cztery płaty śledzi, świeży/ mrożony filet, rybę wędzoną/ patroszoną. Three/ Four slices of herring, fillet, gutted, smoked, frozen, fresh, please. Poproszę kilogram cukierków/ ciastek/ herbatników. A kilo of sweets/ cookies/ biscuits, please. Poproszę paczkę paluszków/ gum do żucia. A pack of sticks/ chewing gum, please. Warzywa Vegetables marchewka carrot pomidor tomato sałata lettuce cebula onion pietruszka parsley groch peas burak beetroot cukinia courgette/ zucchini ogórek cucumber bakłażan aubergine fasola bean kapusta cabbage ziemniaki potatoes Owoce Fruit jabłko apple gruszka pear śliwka plum arbuz watermelon63 JEDZENIE ▪ FOOD banan banana pomarańcza orange cytryna lemon truskawka strawberry kiwi kiwi granat pomegranate malina raspberry winogrono grape Na targu at the market Poproszę dwie/ trzy/ cztery marchewki/ pomidory/ cebule/ pietruszki/ buraki/ cukinie/ ogórki/ bakłażany. Two/ Three/ Four carrots/ tomatoes/ onions/ sprigs of parsley/ beetroots/ courgettes/ cucumbers/ aubergines, please. Poproszę pół kilo/ kilogram marchewki/ pomidorów/ cebuli/ grochu/ buraków/ ogórków/ fasoli/ ziemniaków. Half a kilo/ A kilo of carrots/ tomatoes/ onions/ peas/ beetroots/ courgettes/ cucumbers/ bean/ potatoes, please. Poproszę natkę pietruszki/ pęczek natki pietruszki. Parsley, please. Poproszę szczypiorek/ pęczek szczypiorku. Chives, please. Poproszę główkę sałaty/ kapusty, dwie główki sałaty/ kapusty. One lettuce/ cabbage, please. Two lettuces/ cabbages, please. Poproszę pół kilo/ kilogram jabłek/ gruszek/ śliwek/ bananów/ pomarańczy/ cytryn/ truskawek/ winogrona. Half a kilo/ A kilo of apples/ pears/ plums/ bananas/ oranges/ lemons/ strawberries/ grapes, please. Poproszę pudełko malin. A box of raspberries, please.64 Poproszę kawałek/ pół arbuza. A slice/ Half of a watermelon, please. Czy te jabłka/ gruszki/ śliwki/ maliny/ pomarańcze/ winogrona są słodkie/ kwaśne? Are these apples/ pears/ plums/ raspberries/ oranges/ grapes sweet/ sour? Poproszę dwa/ trzy/ cztery jabłka/ gruszki/ banany/ pomarańcze/ cytryny/ kiwi/ granaty. Two/ Three/ Four apples/ pears/ bananas/ oranges/ lemons/ kiwis/ pomegranates, please. Posiłki Meals śniadanie breakfast na śniadanie for breakfast obiad dinner na obiad for dinner deser desert na deser for desert kolacja supper na kolację for supper Potrawy dishes kanapka sandwich jajecznica scrambled eggs jajka sadzone fried egg jajko na miękko soft-boiled egg jajko na twardo hard-boiled egg sałatka salad surówka raw salad65 JEDZENIE ▪ FOOD zupa pomidorowa/ ogórkowa/ warzywna/ kalafiorowa/ cebulowa/ grzybowa/ pieczarkowa tomato soup/ cucumber soup/ vegetable soup/ cauliflower soup/ onion soup/ mushroom soup/ champignon mushroom soup krupnik barley soup barszcz borsch rosół chicken soup żurek żurek (soup made from fermented rye flour) ziemniaki gotowane (z wody) boiled potatoes ziemniaki pieczone baked potatoes puree purée mięso gotowane boiled meat mięso smażone fried meat mięso pieczone roasted meat kotlet wieprzowy pork chop kotlet z indyka/ kurczaka turkey/ chicken chop placki ziemniaczane potato pancakes pierogi dumplings pyzy dumplings kluski noodles naleśniki pancakes placki z jabłkami apple pies Napoje Drinks woda water woda mineralna mineral water woda gazowana sparkling/ fizzy water woda niegazowana still water66 mleko milk sok juice sok owocowy fruit juice sok pomarańczowy/ jabłkowy orange/ apple juice sok świeżo wyciskany freshly squeezed juice kompot owocowy fruit compote kompot truskawkowy/ wiśniowy strawberry/ cherry compote kawa coffee kawa z mlekiem coffee with milk (white coffee) herbata tea herbata z cytryną tea with lemon Alkohol Alcohol cydr cider piwo beer wódka vodka wino białe/ czerwone/ różowe white/ red/ pink wine wino słodkie/ półsłodkie/ wytrawne/ półwytrawne sweet/ semi-sweet/ dry/ semi-dry wine lampka wina glass of wine Zastawa stołowa Tableware szklanka glass filiżanka cup kubek mug talerz plate miska bowl nóż knife67 JEDZENIE ▪ FOOD łyżka spoon widelec fork łyżeczka teaspoon nakrycie setting serwetka napkin Restauracje i bary Restaurants and bars restauracja restaurant gospoda tavern bar bar bar mleczny milk bar bar sałatkowy salad bar stołówka canteen kawiarnia coffeehouse cukiernia confectionery bistro bistro W restauracji At the restaurant Czy mają państwo wolny stolik? Do you have any free tables? Poproszę stolik dla dwóch osób. A table for two, please. Czy mogę usiąść tutaj? May/ Can I sit here? Poproszę kartę dań/ menu. Could I see the menu, please? Jeszcze nie wybrałem/ wybrałam. I have not decided yet. Chciałbym/ chciałabym złożyć zamówienie. I would like to make an order. Już zamówiłem/ zamówiłam. I have already ordered. Co może mi pan/ pani polecić? What do you recommend? Jakie jest danie dnia? What is today's special?68 Jaka jest zupa dnia? What is the soup of the day? Jaki jest zestaw dnia? What is today's special? Na pierwsze/ drugie danie poproszę… I would like to order… for the first/ second course. Na deser poproszę… For desert, I would like to order… Wezmę tylko sałatkę. A salad, please. Dla mnie bez zupy. No soup for me. Wezmę tylko zupę. Just soup. Poproszę coś wegetariańskiego. Something vegetarian, please. Czy mogę prosić o przyprawy? May/ Can I have some spices? Czy mogę prosić o jeszcze jedno nakrycie? May/ Can I have one more tableware? Brakuje widelca/ noża/ łyżki. There is no fork/ knife/ spoon. Czy mogę dostać krzesełko dla dziecka? May/ Can I have a children's chair? Tego nie zamawiałem/ zamawiałam. I have not ordered that. Ta zupa jest zimna. This soup is cold. Ta zupa jest przesolona. This soup is too salty/ over-salted. To danie jest surowe/ przypalone. This dish is raw/ burnt. Proszę piwo/ jeszcze jedno piwo. Beer, please/ One more beer, please. Poproszę rachunek. Check, please. Chciałabym zapłacić. I would like to pay. Reszty nie trzeba. Keep the change. Reszta dla pana/ pani. Keep the change.69 PIENIĄDZE ▪ MONEY Poproszę lampkę czerwonego/ białego/ różowego wina. One glass of red/ white/ pink wine, please. Poproszę filiżankę kawy z mlekiem. A cup of coffee with milk, please. Poproszę filiżankę czarnej kawy. A cup of coffee, please. PIENIĄDZE MONEY banknot bill moneta coin bilon coins/ coinage drobne change gotówka cash Czy ma pan/ pani drobne? Do you have (any) change? Kupowanie i płacenie Buying and paying bankomat ATM/ cash machine przelew transfer karta debetowa/ kredytowa debit/ credit card PIN PIN number reszta change paragon/ potwierdzenie receipt Proszę wydrukować potwierdzenie. Please print a receipt. Poproszę fakturę. I would like to get an invoice.70 W banku At the bank Klient Client Czy mogę założyć konto bieżące/ oszczędnościowe/ walutowe? May/ Can I open a bank/ savings/ foreign currency account? Jakie dokumenty są potrzebne, żeby założyć konto? What documents do you need to open an account? Ile kosztuje prowadzenie konta? What are the fees? W jakich/ których bankomatach mogę wypłacać pieniądze/ pobierać gotówkę bez dodatkowych opłat? Which ATMs may/ can I use to withdraw money without any additional fees? Czy mogę robić przelewy/ opłacać rachunki za wodę/ gaz/ prąd przez internet? May/ Can I transfer money/ pay water/ gas/ electricity bills online? Ile zapłacę za każdy przelew? How much do I pay for every transfer? Czy mogę/ będę mógł złożyć stałe zlecenia przelewów? Will I be able to place a standing order? Ile wynosi oprocentowanie konta? What is the account interest rate? Kiedy otrzymam/ dostanę kartę płatniczą/ kredytową/ debetową? When will I receive my debit/ credit card? Ile zapłacę za wydanie karty? How much will I pay for issuing the card? Obsługa Service Proszę wziąć numerek i stanąć w kolejce. Please take a ticket and get in line. Mamy bardzo korzystną ofertę. I have a very advantageous offer. Proszę się podpisać. Please sign here. 71 PIENIĄDZE ▪ MONEY Proszę przygotować ważną kartę pobytu/ paszport. Please prepare a valid residence card/ passport. Termin ważności dowodu tożsamości mija 1 marca. The expiry date of this ID is March 1. Mamy różne rodzaje kont. We have different kinds of accounts. Najmniejsza opłata za prowadzenie konta/ rachunku bankowego wynosi xx zł miesięcznie/ co miesiąc. The lowest account fee is xx a month. Droższe konto jest… More expensive account is… Najdroższe z kont kosztuje xx zł. The most expensive account costs… Można korzystać z usług doradcy finansowego i darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów. You can be assisted by a financial advisor and withdraw money from every ATM without any fees. Może pan/ pani wypłacać pieniądze/ gotówkę za darmo/ bez dodatkowych opłat z bankomatów krajowych/ w kraju/ zagranicznych/ za granicą. You can withdraw money from every ATM without any fees, either in the country or abroad. Za wypłatę z bankomatów innych banków/ z bankomatów zagranicznych/ za granicą trzeba zapłacić… If you want to withdraw money from ATMs belonging to other banks/ foreign ATMs, the fee is… Kartę przyślemy do pana/ pani pocztą. We will send your card by post. Sklepy i usługi Shops and services drogeria chemist’s kiosk kiosk piekarnia bakery72 sklep obuwniczy shoe shop sklep mięsny butcher’s sklep spożywczy grocery shop sklep odzieżowy clothes shop warzywniak greengrocer's kwiaciarnia florist’s pralnia laundry naprawa obuwia/ szewc (zakład szewski) cobbler shop fryzjer hairdresser’s salon kosmetyczny beauty parlour CZAS WOLNY SPARE TIME Hobby Hobby bieganie running pływanie swimming gotowanie cooking czytanie reading Lubię biegać/ pływać/ gotować… I like running/ swimming/ cooking Zainteresowania Interests literatura literature historia history motoryzacja motorization73 CZAS WOLNY ▪ SPARE TIME muzyka music sport sport Pogoda Weather prognoza pogody weather forecast ciśnienie powietrza air pressure temperatura powietrza air temperature Jaka jest dziś pogoda? What is the weather like today? Pada deszcz. It is raining. Leje. It is raining heavily. Pada śnieg. It is snowing. Pada grad. It is hailing. Pada śnieg z deszczem. It is sleeting. Świeci słońce. It is sunny. Grzmi. It is thundering. Błyska się. There is lightning Jest/ będzie It is/ It will be ciepło warm gorąco hot zimno cold chłodno cool upał sizzling hot zachmurzenie cloudy pochmurno cloudy deszcz rainy burza stormy słońce sunny mróz frosty74 śnieg snowy ulewa heavy rain mgła foggy Jaka jest temperatura? What is the temperature? Jest… stopni poniżej zera/ powyżej zera. It is… degrees below zero Centigrade/ Celsius DOM HOME Typy mieszkań i domów Types of flats and houses mieszkanie flat jednopokojowe one-room flat kawalerka bedsitter/ bachelor apartment studio studio flat dwupokojowe two-room flat trzypokojowe three-room flat czteropokojowe four-room flat apartament apartment dom house jednorodzinny detached house bliźniak semi-detached house dom wielorodzinny multi-family house szeregowiec terraced house75 DOM ▪ HOME willa villa blok block of flats apartamentowiec apartment building wieżowiec tower block Otoczenie domu House surrounding brama gate ogród garden trawnik lawn płot fence ogrodzenie fence śmietnik dust-bin ochrona security skrzynka na listy mailbox parking parking space Części domu i mieszkania Parts of the house/ flat elementy domu house elements dach roof komin chimney okno window drzwi door sufit ceiling podłoga (ogólnie) floor panele panels parkiet parquet terakota terra cotta kaloryfer radiator76 klamka door-handle schody stairs winda lift parter ground floor piętro floor pomieszczenia rooms pokój room kuchnia kitchen aneks kuchenny kitchenette spiżarnia larder jadalnia dining room przedpokój hall korytarz corridor sypialnia bedroom pokój dzienny living room salon living room pokój dziecka children's room gabinet cabinet łazienka bathroom toaleta toilet klatka schodowa staircase strych attic piwnica basement komórka lokatorska storage room wózkownia baby carriage room balkon balcony taras terrace77 DOM ▪ HOME garaż garage garaż podziemny underground garage miejsce postojowe parking space Wyposażenie domu i mieszkania Homeware meble furniture krzesło chair stół table stolik small table ława bench sofa sofa fotel armchair kanapa couch półka shelf lampa lamp łóżko bed materac mattress wersalka folding sofa/ sofa bed komoda chest of drawers szafa wardrobe biurko desk wyposażenie łazienki bathroom accessories wanna bathtub prysznic shower umywalka washbasin sedes lavatory bidet bidet78 artykuły gospodarstwa domowego (AGD) household goods lodówka fridge zmywarka dishwasher suszarka hairdryer/ clotheshorse zamrażarka freezer kuchenka cooker piekarnik oven okap hood klimatyzacja air-conditioning toster toaster czajnik kettle kuchenka mikrofalowa microwave ekspres do kawy coffeemaker grzejnik radiator/ heater wentylator fan sprzęt elektroniczny (RTV) electronic equipment telewizor TV radio radio odtwarzacz CD CD player wieża hi-fi stereo/ hi-fi DVD DVD pilot do telewizora TV remote control komputer computer/ PC laptop laptop drukarka printer skaner scanner myszka computer mouse79 DOM ▪ HOME monitor monitor klawiatura keyboard dekoracje decorations wazon vase firanka curtain zasłonka curtain poduszka pillow rolety sun blinds żaluzje blinds dywan carpet wykładzina floor-covering obraz painting lustro mirror tapeta wallpaper media media gaz gas ogrzewanie heating światło light ścieki sewage woda water wygląd mieszkania home appearance umeblowane furnished puste empty jasne bright ciemne dark duże big małe small80 stare budownictwo old architecture/ construction nowe budownictwo new architecture/ construction przed remontem before renovation po remoncie/ wyremontowane renovated/ redecorated odświeżone refreshed Wynajem mieszkania Renting a flat osoby people lokator tenant najemca lessee/ renter wynajmujący lessor/ hirer właściciel landlord administrator administrator umowy i opłaty agreements and fees najem lease/ tenancy wynajem lease/ rental czynsz rent rachunek bill kaucja deposit przelew transfer media media gaz gas prąd electricity śmieci garbage/ litter/ rubbish Ile mieszkanie ma metrów? How big is the flat? Jak duże jest to mieszkanie? How big is the flat?81 DOM ▪ HOME Na którym piętrze jest to mieszkanie? Which floor is this flat on? Czy jest winda? Is there a lift? Czy mieszkanie jest umeblowane? Is the flat furnished? Czy mieszkanie jest po remoncie? Is the flat renovated? Jaka jest cena mieszkania? How much does the flat cost? Czy cenę można negocjować? Is the price negotiable? Ile kosztują media? What is the cost of the media? Jakie są koszty utrzymania mieszkania? What is the cost of living? Kiedy mogę zobaczyć mieszkanie? When can I see the flat? Na jak długo mogę wynająć mieszkanie? How long can I rent the flat? Do kiedy płaci się czynsz? When do we pay the rent? Jak jest forma zapłaty? How do we pay the rent? Czy potrzebna jest kaucja? Do you need a deposit? Jak długi jest czas wypowiedzenia? How long is the notice period? Czy mogę zostać zameldowany/ zameldowana w tym mieszkaniu? May/ Can I be registered at this flat? Mieszkanie jest duże/ małe. The flat is big/ small. Mieszkanie ma 30/ 40 metrów. The flat is thirty/ forty square meters. Mieszkanie ma 44/ 53 metry kwadratowe. The flat is forty four/ fifty three square meters. Mieszkanie jest na parterze/ pierwszym/ drugim/ trzecim/ ósmym piętrze. The flat is on the ground/ first/ second/ third/ eighth floor. Tak, jest winda. Yes, there is a lift.82 Niestety, nie ma windy. I am sorry, there is no lift. Mieszkanie jest umeblowane/ częściowo umeblowane/ po remoncie. The flat is furnished/ partly furnished/ renovated. Miesięcznie 1700 złotych plus opłaty. The rent is PLN 1700 plus media. Tak, możemy porozmawiać o cenie. Yes, we can discuss the price. Niestety nie, cena jest ostateczna. No, unfortunately, it is the final price. Opłaty/ media kosztują około 500 zł miesięcznie. Cost of media is PLN 500 a month. Koszty utrzymania to koło 500 zł miesięcznie. Cost of living is around PLN 500 a month. Możemy się spotkać dziś/ jutro/ pojutrze/ w piątek… We can meet today/ tomorrow/ the day after tomorrow/ on Friday… Na rok/ dwa lata/ trzy lata. For a year/ two years/ three years. Do dziesiątego każdego miesiąca. Till the tenth day of every month. Na rachunek bankowy. To my bank account. Gotówką. Cash. Tak, to jest kwota jednego miesiąca wynajmu. Yes, this is the rent per month. Trzy miesiące. Three months. Tak, mogę pana/ panią zameldować w lokalu. Yes, I can register you at the flat. Niestety, nie mogę pana/ pani zameldować. Unfortunately, I cannot register you at the flat. 83 DOM ▪ HOME Utrzymanie czystości Keeping clean akcesoria accessories odkurzacz vacuum cleaner żelazko iron szczotka brush szufelka, dustpan mop mop parowar steam cooker wiadro bucket miska bowl/ basin ścierka duster zmywak dishcloth gąbka sponge ręcznik papierowy paper towel/ kitchen paper środki chemiczne chemicals płyn do zmywania naczyń dish soap kostki do zmywarki dishwasher tablets sól do zmywarki dishwasher salt płyn nabłyszczający do zmywarek dishwasher rinse aid proszek do prania washing powder płyn do płukania fabric conditioner płyn do prania laundry liquid płyn do mycia okien window cleaner płyn do mycia kabin prysznicowych shower cleaner odtłuszczacz degreaser84 mleczko do czyszczenia cream cleaner płyn do podłóg floor soap pasta do podłogi floor polish/ paste odplamiacz stain remover odświeżacz powietrza air freshener MIASTO CITY Organizacja System/ organization województwo voivodeship miasto city powiat district (county) wieś village miasteczko town gmina commune dzielnica district Administracja Administration/ authority urząd miasta City Hall urząd gminy commune office urząd stanu cywilnego registry office urząd skarbowy Internal Revenue Service urząd pracy employment office urząd ds. cudzoziemców The Office for Foreigners85 MIASTO ▪ CITY wydział spraw obywatelskich Civil Affairs Department wydział organizacyjny Organizational Department wydział inwestycji Public Procurement Department wydział zamówień publicznych Investment Department wydział geodezji i kartografii Department of Geodesy and Cartography wydział gospodarki nieruchomościami i rolnictwa Department of Real Estate and Agriculture wydział finansowy Financial-Budget Department wydział dróg i komunikacji Department of Transport and Communication wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Municipal Management and Environment Protection Department wydział kultury i promocji Culture and Promotion Department wydział rozwoju gospodarczego Economic Development Department wydział spraw społecznych Public Affairs Department wydział rozwoju sportu Sport Development Department wydział edukacji Department of Education wydział architektury i budownictwa Architecture and Construction Department miejski/ gminny ośrodek pomocy społecznej (Local) Social Welfare Centre urząd pocztowy post office86 Organizacja przestrzeni Organizing space droga road ulica street aleja alley (avenue) rondo roundabout plac square chodnik pavement skrzyżowanie crossroads most bridge światła lights przejście dla pieszych pedestrian crossing przejście podziemne underpass przystanek autobusowy/ tramwajowy bus/ tram stop stacja metra subway/ underground)/ metro tube station postój taksówek taxi rank pomnik statue (monument) ławka bench latarnia lantern lampa lamp tory tramwajowe tram lines schody stairs schody ruchome escalator kładka footbridge (pedestrian bridge) parking car park parking piętrowy multi-storey car park parking podziemny underground car par87 MIASTO ▪ CITY Orientacja w przestrzeni Sense of direction Jak dojść do…? How can I get to…? Jak dojechać do…? How can I get to…? Proszę iść prosto/ skręcić w lewo/ skręcić w prawo/ przejść przez ulicę. Please go straight/ turn left/ turn right/ cross the street. Proszę iść do końca ulicy. Please go till the end of the street. To jest po prawej/ lewej stronie. It is on the right/ left. To jest blisko/ niedaleko/ daleko. It is near/ not far away/ far away. To jest koło/ obok przystanku. It is next to the stop. To jest naprzeciwko urzędu. It is opposite the office. To jest za światłami. It is behind the lights. To jest za zakrętem. It is just around the corner. Pierwsza ulica w prawo/ w lewo. First street on the right/ left. Komunikacja Transportation autobus bus tramwaj tram metro subway (underground, metro, tube) trolejbus trolleybus kolej podmiejska suburban rail taksówka taxi samochód car rower bike stacja kolejowa train stop dworzec kolejowy (PKP) railway station88 dworzec autobusowy (PKS) bus station zajezdnia depot Miejsca w mieście city places szpital hospital centrum medyczne medical centre klinika/ przychodnia lekarska clinic policja police station straż pożarna fire brigade straż miejska municipal police pogotowie ratunkowe rescue team szkoła school przedszkole kindergarten centrum handlowe shopping centre galeria handlowa shopping mall hala targowa market hall bazar/ rynek bazaar/ market bank bank poczta post office urząd office/ department hotel hotel kantor wymiany walut exchange office apteka chemist’s fryzjer hairdresser szewc cobbler pralnia laundry kino cinema teatr theatre89 MIASTO ▪ CITY kawiarnia café restauracja restaurant bar bar sklep shop supermarket supermarket kościół church muzeum museum biblioteka library bankomat ATM wpłatomat CDM Rekreacja Recreation skwer square park park ogród garden hala sportowa sports hall plac zabaw garden stadion sportowy sports stadium90 PODRÓŻE TRAVEL Zakwaterowanie Accommodation hotel hotel pensjonat boarding house

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl